ตลาดหุ้นไทย SET กับดาวจรปัจจุบัน เปรียบเทียบวันที่ 2010/02/15 กับ 2010/02/16

2010/02/15
SUt = NEt = CHt = VTt = BAt = [NOr] = MEr = ADt = HAr = JNr,
NOt = VUt = POr = CHr = JNt,
MEt = MAt = POt = [SUr] = ADr,
VEt = JUt = VTr = VTt = [NOr],
MAt = MEt = URr = ADr,
JUt = VEt = VTr = NEr = KRr,
SAt = PLr = APr = [ARr] = [MOr] = PLt = VUr = KRt,
URt = PAr = CEt = [ASr] = HAt,
NEt = CHt = VTt = BAt = [NOr] = MEr = ADt = HAr = JNr,
PLt = [MOr] = VUr = KRt = SAt = APr = [ARr],
CUt = CEt = [EQr] = VEr = [MCr] = MAr = ZEr = PAr,
POt = [SUr] = ADr = MEt,
ADt = MEr = HAr = JNr = PAt = BAt = NEt = CHt,
VUt = [VXr] = URr = CUr = POr = APt = CHr = CEr = JNt,
APt = [VXr] = URr = CUr = CHr = CEr = JNt = VUt,
HAt = [ASr] = [ARr] = URt,
ZEt = JUr = SAr,
KRt = VUr = [MOr] = PLt = [ARr] = SAt = PLr = APr,
CHt = NEt = VTt = BAt = [NOr] = MEr = ADt = HAr = JNr,
CEt = CUt = [ASr] = [EQr] = VEr = [MCr] = URt = PAr,
PAt = MEr = ADt = HAr = BAr,
JNt = CHr = CEr = [VXr] = URr = CUr = POr = APt = VUt,
VTt = BAt = VEt = NEt = CHt = [NOr] = JNr,
BAt = VTt = NEt = CHt = [NOr] = ADt = JNr
2010/02/16
SUt = NEt = CHt = VTt = BAt = [NOr] = ADt = HAr = JNr,
NOt = VUt = POr = CHr,
MEt = MAt = POt = [SUr] = ADr,
VEt = JUt = VTr = [NOr] = KRr,
MAt = MEt = URr = CUr = ADr,
JUt = VEt = VTr = NEr = KRr,
SAt = PLr = APr = [ARr] = [MOr] = PLt = VUr = KRt,
URt = PAr = CEt = [ASr] = HAt,
NEt = CHt = VTt = BAt = [NOr] = MEr = ADt = HAr = JNr,
PLt = [MOr] = VUr = KRt = SAt = APr = [ARr],
CUt = CEt = [EQr] = VEr = [MCr] = MAr = ZEr = PAr,
POt = [SUr] = ADr = MEt,
ADt = MEr = HAr = JNr = PAt = BAt = NEt = CHt,
VUt = [VXr] = URr = CUr = POr = APt = CHr = CEr = JNt,
APt = [VXr] = URr = CUr = CHr = CEr = JNt = VUt,
HAt = [ASr] = [ARr] = URt,
ZEt = JUr = SAr,
KRt = VUr = [MOr] = PLt = [ARr] = SAt = PLr = APr,
CHt = NEt = VTt = BAt = [NOr] = MEr = ADt = HAr = JNr,
CEt = CUt = [ASr] = [EQr] = VEr = [MCr] = URt = PAr,
PAt = MEr = ADt = HAr,
JNt = CHr = CEr = [VXr] = URr = CUr = POr = APt = VUt,
VTt = BAt = VEt = NEt = CHt = [NOr] = JNr,
BAt = VTt = NEt = CHt = [NOr] = ADt = JNr
Comments