พุทธศักราช พ.ศ. ของไทยที่ไม่เหมือนใครในหล้า เพราะเชื่อแตกต่าง หรือผิดพลาด?

…จากหลักฐานด้านโบราณคดีและเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้น นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานเมื่อ ๔๘๓ ปีก่อนคริสต์กาล แต่พุทธศักราชที่ใช้อยู่ในลังกาและในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลับแสดงให้เห็นความเชื่อที่ว่า พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานเมื่อ ๕๔๓ ปีก่อนคริสต์กาล

…แต่การคำนวณผิดพลาด ๖๐ ปี เป็นเรื่องปกติเพราะตรงกับหนึ่งรอบพฤหัสบดีจักร เราจึงสรุปได้ว่า พุทธศักราชที่ใช้ในลังกาและประเทศที่นับถือพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผิดไปจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ถึง ๖๐ ปี

…ตามข้อเท็จจริงจากการขุดค้นทางด้านโบราณคดีและจารึกศึกษา เราทราบว่า พระพุทธโคดมปรินิพพานเมื่อ ๔๘๓ ปีก่อนคริสต์กาล แต่พุทธศาสนิกชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สืบคติความเชื่อจากอัตถกถาจารย์ (ผู้เขียนคำอธิบายคัมภีร์ในชั้นหลัง) ลังกาว่า พระพุทธองค์ปรินิพพานเมื่อ ๕๔๓ ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งคลาดเคลื่อนไป ๑ รอบพฤหัสบดีจักร

…เมื่อพิจารณาว่า พระพุทธเจ้าปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน ๖ เพราะฉะนั้น วันเริ่มต้นพุทธศักราชก็ควรจะเป็นวันรุ่งขึ้น คือ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ กล่าวคือ ได้ย่างเข้าสู่ปีที่ ๑ แห่งพุทธศักราชในวันนั้นนั่นเอง หลักฐานเอกสารของไทยชี้ว่า ในสมัยโบราณไทยยังนับพุทธศักราชสอดคล้องกับประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทอื่น ๆ คือยึดถือตามลังกา แต่ในภายหลังพุทธศักราชของไทยเป็นกรณีเฉพาะคือ ช้ากว่าประเทศอื่น ๆ ลังกา พม่า เขมร อยู่ ๑ ปี เช่นปีพุทธศักราชของไทยที่ ๒๕๔๕ ลังกา พม่า เขมร ถือว่าเป็นปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ แล้ว กล่าวคือใช้เกณฑ์ ๕๔๔ ลบพุทธศักราชเป็นปีคริสต์ศักราช ส่วนไทยใช้ ๕๔๓ เป็นจำนวนลบพุทธศักราชให้เป็นคริสต์ศักราช ความแตกต่างนี้อาจมาจากวิธีนับ กล่าวคือ ลังกาใช้วิธีนับย่าง ในขณะที่ไทยนับปีเต็ม

…ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เชื่อว่า ความคลาดเคลื่อน ๖๐ ปีของพุทธศักราชจากความเป็นจริงได้เริ่มมาจากรัชกาลพระเจ้าอโศกมหาราชแล้ว อันเป็นผลมาจากการนับพฤหัสบดีจักรผิดไปหนึ่งวัฏจักร

 

คัดจาก:

ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร, วันวาร กาลเวลา แลนานศักราช, พิมพ์ครั้งที่สอง (ฉบับแก้ไข) ๒๕๕๒
 

———————————————————————————–

ดวงซึ่งคาดเดาขึ้นสำหรับทดลองหาดวงพระพุทธเจ้า

BD20Minus

SU = PL = PO บุรุษผู้ซึ่งเคารพบูชาแนวความคิดต่าง ๆ ที่จะปฏิรูปชีวิต, ต้องการจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางกายด้วยปัญญา, ละเว้นสิ่งเสพติดให้โทษ วันซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาทางด้านปัญญา

SU = MO วันเพ็ญเดือน ๖

SU = VX ชะตากำหนดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยมีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่น

MO = PL = PO ติดต่อทางจิต-ปัญญากับสตรี (หรือประชาชน) อิทธิพลทางจิตจากสตรี (หรือประชาชน) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทางศาสนาหรือทางปรัชญาชีวิตในหมู่สาธารณชน

SU = BA พลังอำนาจของจิตสำนึกที่ยั่งยืน; พลังในการรับเอามา; คุณสมบัติพิเศษเฉพาะตน พรสวรรค์; มั่นคงแน่วแน่ (AA: มีความสำเร็จทางกาย มีความสุขกาย มีความสำเร็จทางวัตถุ)

PL = BA พลังหรืออำนาจแห่งการทำลายล้างหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อการหลีกลี้จากสถานการณ์อันยุ่งเหยิงและการเอะอะโกลาหล (AA: ปลีกตัวออกไปจากความยุ่งเหยิง)

SU = CE มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งมั่นทางร่างกายภายนอก, ไม่ใช่ความผิดเลยที่ไม่มีความใหญ่โตโอ่อ่า เป็นธรรมชาติ หรือการเคลื่อนไหวของร่างกายที่นุ่มนวลมีมรรยาทโดยมิได้ผ่านการฝึกอบรมแต่อย่างใด, บริการทางกายภาพ, กฏเกณฑ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายประจำวัน, การกลายเป็นเหมือนหรือคล้ายกันกับเรื่องภายในระดับที่สูงขึ้น ๆ

BD20Minus2

MC = AS = EQ ความผูกพันกับผู้อื่นและท้องถิ่นที่กำเนิด (และใกล้เส้นศูนย์สูตร)

MC = KR มีความสามารถในบางสิ่งบางอย่าง มีอิสรเสรี สิทธิอำนาจ
ความสามารถ ความยิ่งใหญ่หรือสิทธิอำนาจของเจ้าชะตา รับตำแหน่งราชการอันหนึ่ง อำนาจซึ่งได้รับมอบมาจากรัฐ
จิตใจสูง รู้สึกผิดชอบชั่วดี เชื่อมั่นในตัวเอง ความสูงส่ง

MC = AD ความมั่นคงของเจ้าชะตา ความพากเพียรพยายามและแน่วแน่มั่นคงของเจ้าชะตา, ไม่หวั่นไหว ไม่ยินดียินร้าย และมีหัวใจที่กล้าแข็ง (AA: จิตที่หยุดนิ่ง, จิตที่สงบอย่างยิ่ง)
ความแน่วแน่มั่นคง ความดื้อรั้น
ความหนักแน่นหรือมั่นคงแน่วแน่ของเจ้าชะตา ยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานความมั่นคง การกลับไปสู่สภาพเดิมของสิ่งทั้งหลาย การถึงแก่กรรม

MC = JU ความสุขใจ (AA: ความสำเร็จในหน้าที่การงาน, ความสำนึกถึงการบรรลุเป้าหมาย)
มีความรู้สึกเป็นสุข มีความพอใจ
ไม่เป็นพิษเป็นภัย เมตตาปราณี อารมณ์ดี ความพึงพอใจ ความปรารถนาดี (AA: AW 6th: มีธรรมชาติที่ดีหรืออิ่มเอิบ)

MC = AP ระดับปัญญา ประสบการณ์ชีวิตของเจ้าชะตา
ถ้า = ลัค ผู้ที่มีความเชื่อถือตรงกัน, สมาคมผู้ที่มีความเชื่อถือตรงกัน
มีใจอารีเผื่อแผ่ ใจคอกว้างขวาง เห็นการณ์ไกล ความสำเร็จและชื่อเสียงสำหรับเจ้าชะตา
ฟุ่มเฟือย (AA: AW 6th: ยืดยาว น้ำท่วมทุ่ง พูดหรือเขียนเสียยาวอย่างน่าเบื่อ ใช้ถ้อยคำมากเกินไป พูดมากไป ใช้ภาษาฟุ่มเฟือย ใช้ภาษาเก่งมาก)
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประสบการณ์ชีวิต โอบอ้อมอารี พ่อค้า นักวิทยาการ (BL: นักวิทยาศาสตร์ (ชาย))

MC = ZE ความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าชะตา ความกระหายที่จะกระทำ จะต้องกระทำ ลุ่มหลงในการงาน
ขยัน ต้องการดำเนินธุรกิจ
เป็นผู้นำได้ ฝ่าฟันไปจนถึงที่สุด ปลุกระดม กำลังงานที่ถูกควบคุมไว้อย่างรู้สำนึก

MC = VT เป้าหมายซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อภายใน, การบวงสรวงส่วนบุคคล การเสียสละตนเอง, พิธีกรรมซึ่งมีหลายความหมาย, แท่นบูชาส่วนตัวในบ้านหรือสำนักงาน, ความสามารถในการบริการ, พิธีกรรมและการบวงสรวงส่วนบุคคลต่าง ๆ, มีแรงขับจากความต้องการในเรื่องกาลเวลาและโชคชะตา

Comments