เครื่องบินตก ยังหาสถานที่เกิดเหตุและนักบินไม่พบ ตอน 5

เมื่อมีข้อมูลเวลาเกิดของนักบินทั้งสองคนหลายชุด ลองสำรวจดูสำหรับแต่ละเวลา พบว่า...
 
นักบิน รณพ
 
1) หากใช้เวลาเกิด 16:20 น. ค่าโค้ง 26:51
 
26:51 NE/PA = SU v1 สุขภาพได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขของสภาพบรรยากาศ, เกิดความผิดพลาดในตนเอง
26:51 CU/AD = VU
26:51 SU/UR = AR v2
 
2) หากใช้เวลาเกิด 16:35 น. ค่าโค้ง 26:51 ?
 
26:50 NE/PA = SU v1 สุขภาพได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขของสภาพบรรยากาศ, เกิดความผิดพลาดในตนเอง
26:51 CU/AD = VU
26:51 SU/UR = AR v2 !
26:51 NEv/NE = AS
 
โดยเมื่อใช้เวลาตาม 1) นั้น พบอีกว่า
 
26:50 HA/KR = SU v2 = Mp (MCv+SUt-SUr)
26:50 URv/AD = HA = MO pr มีระยะวังกะราว 1 องศา
26:50 MC/UR = AR v1 = Destiny (SU+MO+MC+AS) = Higher Destiny (SU+MO+MC+AS+VX) = AS pr มีระยะวังกะนิด ๆ ระดับลิปดา
 
และเมื่อใช้เวลาตาม 2) นั้น พบอีกว่า
 
26:50 HA/KR = SU v2 ? = Mp (MCv+SUt-SUr)
26:50 URv/AD = HA = MO pr มีระยะวังกะราว 1 องศา !
26:50 NEv/KR = VX ความไม่แน่นอนอย่างยิ่ง ไอหรือหมอก ! = MO pr มีระยะวังกะราว 1 องศา !
26:52 KRv2/BA = SA = Mp (MCv+SUt-SUr)
 
นักบิน อาคม
 
1) หากใช้เวลาเกิด 22:35 ค่าโค้ง 25:58
 
25:58 SA/AD = SU v2 = AR SU t = Perch Point (MC+SU-PO)
25:58 AD/BA = AS v = MO t = Mp (MCv+SUt-SUr)
25:58 SA/PL = ZE v
25:58 URv/AD = AS
25:58 ADv2/HA = JN
25:58 AS = MO v1 ทั้งหมดสนิทพิลิปดา
 
2) หากใช้เวลาเกิด 22:40 น. ค่าโค้ง 25:58 ??
 
25:57 SA/AD = SU v2 = AR X SU t = Perch Point (MC+SU-PO) X
25:58 AD/BA = AS v = MO t = Mp (MCv+SUt-SUr)
25:58 SA/PL = ZE v X
25:58 URv/AD = AS
25:58 ADv2/HA = JN
25:58 AS = MO v1
Comments